REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

OBOWIĄZUJE OD 17.04.2023

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy GIANT POLSKA, dostępny pod adresem internetowym https://www.giantnaramowicka.pl/pl i prowadzony jest przez GIANT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 12 (02-823 Warszawa), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000055176, nr NIP: 5220000720, nr REGON: 012022096.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem tego Sklepu.

2. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedawca, Administrator Danych Osobowych – GIANT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 12 (02-823 Warszawa), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000055176, nr NIP: 5220000720, nr REGON: 012022096.
 3. Sklep Internetowy – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną https://www.giantnaramowicka.pl/pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Klient – każdy podmiot kupujący w Sklepie Internetowym.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonująca czynności prawnej (zawierająca Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. Konsument w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – Klient będący osobą fizyczną zawierającą Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tę osobę działalności gospodarczej, ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Formularz rejestracji – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi utworzenie Konta w celu korzystania z wszystkich oferowanych przez Sklep funkcjonalności.
 8. Konto – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie, jak również gromadząca informacje dotyczące danego Klienta o złożonych przez niego zamówieniach, zawartych umowach i etapach ich realizacji.
 9. Formularz zamówienia – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi składanie Zamówień (dodawanie Produktów do Koszyka) oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym odbioru i sposobu płatności.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego za pomocą Formularza zamówienia, które bezpośrednio zmierza do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów znajdujących się w ofercie handlowej Sprzedawcy określające w szczególności ich rodzaj i liczbę.
 11. Koszyk – funkcja Sklepu Internetowego umożliwiająca Klientowi ustalenie wybranych przez niego do zakupu Produktów a także umożliwiająca modyfikację danych Zamówienia, w szczególności zmiany ilości i rodzaju zamawianych Produktów a także Punktu ich Odbioru.
 12. Produkt – dostępna w ofercie handlowej Sklepu Internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.
 13. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (za pośrednictwem Sklepu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu (zawierana albo zawarta na odległość) między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się także usługę montażu Produktu wykonaną przez Punkt Odbioru.
 15. Punkt Odbioru – jeden ze sklepów stacjonarnych GIANT STORE autoryzowanych partnerów handlowych Sprzedawcy, których lista dostępna jest pod adresem Sklepu Internetowego Sprzedawcy, w którym Klient może odebrać kupiony i gotowy do jazdy Produkt.
 16. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

 

3. DANE KONTAKTOWE SPRZEDAWCY

 1. Adres pocztowy Sprzedawcy: ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa
 2. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: online@giant-polska.com.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 395 65 90
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 67 1050 1025 1000 0005 0126 5201
 5. Ze Sprzedawcą Klient może porozumieć się telefonicznie w godzinach 8:00 – 16:00.

4. WYMOGI TECHNICZNE

 1. Do prawidłowego korzystania z funkcji i właściwości Sklepu Internetowego, w tym przeglądania jego oferty handlowej oraz składania zamówień na Produkty, wymagane są:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Safari, Mozilla Firefox lub Internet Explorer od wersji 9,
  2. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies,
  4. zainstalowany program FlashPlayer.

5. KORZYSTANIE ZE SKLEPU

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie i przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane nieuprawnionym działaniem osób trzecich, siłą wyższą lub niekompatybilnością (niezgodnością) Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną, którą dysponuje Klient.
 2. Przeglądanie oferty handlowej Sklepu Internetowego nie wymaga założenia Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu oraz zawarcie Umowy Sprzedaży możliwe jest wyłącznie po założeniu Konta zgodnie z poniższymi postanowieniami Regulaminu. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) i podane zostały w polskich złotych.
 3. O ostatecznej kwocie, którą Klient ma uiścić za Produkt, Klient jest informowany na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, jak również w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. Sprzedawca podaje cenę Produktu w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości.
  W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dany Produkt jest oferowany do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie uwidacznia się również informację o najniższej cenie tego Produktu, która obowiązywała
  w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.
 5. W przypadku, w którym Produkt będący przedmiotem Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja
  o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie Internetowym w opisie Produktu.

6. KONTO

 1. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie Internetowym jest bezpłatne.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie Internetowym przez Konsumenta, należy wypełnić Formularz rejestracji. Podanie następujących danych jest niezbędne dla utworzenia Konta:
 • imię i nazwisko,
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok),
 • hasło, które wymaga potwierdzenia.

W przypadku Konta zakładanego przez Klienta innego niż Konsument niezbędne jest podanie:

 • nazwy firmy Klienta,
 • adresu siedziby (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
 • adres poczty elektronicznej,
 • numeru NIP,
 • numeru telefonu kontaktowego,
 • hasła, które wymaga potwierdzenia.

 1. Dostęp do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła (logowanie) ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 2. Klient w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat może usunąć Konto. W tym celu wystarczy wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 niniejszego Regulaminu.

7. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Złożenie Zamówienia wymaga:

 1. zalogowania się Klienta do Sklepu,
 2. wybrania Produktu lub Produktów będących przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknięcia przycisk „Do koszyka”,
 3. kliknięcia przycisku “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej,
 4. wybrania jednego z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacenia Zamówienia w określonym terminie,
 5. wybrania Punktu Odbioru, w którym Produkt będzie oczekiwał na wydanie Klientowi lub w przypadku Produktów niebędących rowerami wybrania alternatywnej formy dostawy za pośrednictwem dostępnych na stronie Sklepu Internetowego operatorów.

8. METODY PŁATNOŚCI I WYDANIE PRODUKTU

 1. W celu realizacji Zamówienia Klient zapłaci za zamówiony Produkt za pośrednictwem jednej z dostępnych na stronie Sklepu Internetowego form (kartą kredytową lub bankową bądź poprzez dostępny system obsługujący płatności internetowe - PayU) przed dokonaniem odbioru osobistego Produktu lub w przypadku wysyłki Produktów niebędących rowerami przed ich wysłaniem. Niezależnie od powyższych form zapłaty, w celu realizacji Zamówienia, istnieje możliwość płatności w systemie ratalnym.
 2. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu obsługującego płatności internetowe PayU, w tym z wykorzystaniem przelewu elektronicznego, karty płatniczej (w tym: kredytowej) lub systemu Blik, płatność odbywa się w sposób określony Regulaminem Pojedynczej Transakcji Płatniczej PayU. Do dokonania zakupu niezbędna jest akceptacja powyższego regulaminu. W zakresie płatności dokonanej za pośrednictwem systemu obsługującego płatności internetowe PayU, usługodawcą Klienta jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań. Płatności w systemie ratalnym odbywają się za pośrednictwem systemu obsługującego płatności internetowe PayU – w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu udzielonego za pośrednictwem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w systemie ratalnym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności na rzecz kredytodawcy zgodnie z przyjętym harmonogramem spłaty. Przy wyborze płatności w formie rat, Klient zostaje przekierowany na stronę operatora płatności ratalnych, gdzie wypełnia wniosek online, a następnie po spełnieniu pozostałych wymogów niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży ratalnej zawiera z PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu stosowną umowę i dopiero po jej zawarciu, Sprzedawca rozpoczyna realizację Zamówienia.
 3. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem systemu obsługującego płatności internetowe PayU Klient ma możliwość skorzystania z oferowanych przez tego operatora usług dodatkowych, w sposób określony w regulaminach normujących zasady korzystania z tych usług.
 4. W przypadku Produktów będących rowerami istnieje możliwość wyłącznie odbioru osobistego Produktu w wybranym Punkcie Odbioru. W przypadku Produktów niebędących rowerami istnieje możliwość zarówno odbioru osobistego w wybranym Punkcie Odbioru, jak i dostawy za pośrednictwem dostępnych na stronie Sklepu Internetowego operatorów. W przypadku Zamówień obejmujących zarówno Produkty będące rowerami, jak i Produkty, które nimi nie są, istnieje możliwość wyłącznie odbioru osobistego wszystkich zamówionych Produktów objętych jednym Zamówieniem w wybranym Punkcie Odbioru. Sprzedawca nie przewiduje, w przypadku Zamówień obejmujących zarówno Produkty będące rowerami, jak
  i Produkty, które nie nimi nie są, możliwości częściowego dostarczenia Zamówienia do Punktu Odbioru, a w pozostałej części jego dostawy za pośrednictwem dostępnych na stronie Sklepu Internetowego operatorów. O kosztach dostawy Klient zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia. Dostawa jest realizowana przez Sprzedawcę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Odbiór osobisty w wybranym Punkcie Odbioru zakupionych Produktów jest bezpłatny.
 5. Wydanie zakupionego Produktu będącego rowerem następuje w drodze jego odbioru osobistego przez Klienta. Klient dokonuje odbioru osobistego w wybranym przez siebie Punkcie Odbioru. Wydanie zakupionego Produktu w Punkcie Odbioru potwierdza formularz odbioru wypełniony (w czasie wydawania Produktu) przez osobę upoważnioną przez autoryzowanego partnera handlowego Sprzedawcy przy udziale Klienta. W przypadku Produktów niebędących rowerami, co do których Klient wybrał formę dostawy za pośrednictwem dostępnych na stronie Sklepu Internetowego operatorów, Produkty zostaną wysłane w terminie wskazanym podczas składania Zamówienia.

9. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym następuje zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca niezwłocznie po złożeniu Zamówienia potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji przesyłając Klientowi stosowną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości wysłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności z góry na zasadach określonych na stronie Sklepu Internetowego wybierając odpowiednią opcję. Jeżeli Klient nie zapłaci za Zamówienie bezpośrednio po jego złożeniu i kliknięciu przycisku "Zamawiam i płacę", nie odbierze go w terminie wskazanym w ust. 10 poniżej lub Sprzedawca nie będzie mógł się z nim skontaktować, żeby je zrealizować, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na realizację powyższych zobowiązań, wysyłając stosowną informację na podany przez niego adres poczty elektronicznej, a w przypadku braku jego realizacji odstąpi od umowy, a Zamówienie zostanie anulowane. Obowiązek płatności z góry nie obejmuje przypadków płatności w systemie ratalnym.
 4. Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu.
  O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W przypadku Produktów niebędących rowerami, co do których Klient wybrał formę dostawy za pośrednictwem operatorów dostępnych na stronie Sklepu Internetowego, termin ich wysłania zostanie wskazany podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku Zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru lub wysyłki, terminem gotowości do odbioru bądź wysyłki jest najdłuższy podany termin.
 6. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta bądź jego wysłania do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 7. Przed wydaniem Produktu Klientowi Sprzedawca dopuszcza możliwość wykonania fotografii przygotowanego (bez śladów użytkowania) Produktu gotowego do odbioru przez Klienta. Przedmiotowe fotografie mogą być wykonane i wykorzystane wyłącznie w celu potwierdzenia stanu Produktu w chwili jego wydania Klientowi.
 8. Umowa Sprzedaży Produktu zawierana przez Klienta ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego obejmuje jego dostawę przez Sprzedawcę do Punktu Odbioru,
  a w przypadku Produktów niebędących rowerami i wyboru przez Klienta sposobu dostawy za pośrednictwem operatorów dostępnych na stronie Sklepu Internetowego, wysyłkę pod wskazany przez Klienta adres.
 9. Klient zostaje poinformowany o możliwości odbioru Produktu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, po przygotowaniu go przez Punkt Odbioru. Informacja zostanie wysłana automatycznie na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
  O wysłaniu Produktu niebędącego rowerem (w przypadku wyboru takiej formy dostawy) Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. W przypadkach wydania zakupionych Produktów w Punktach Odbioru Klient zobowiązany jest do ich odbioru w terminie 5 dni od dnia przekazania przez Punkt Odbioru informacji o dokonaniu montażu Produktu i/lub jego gotowości do odbioru.
 11. Punkty Odbioru dokonują montażu wyłącznie zgodnie ze specyfikacją producenta dotyczącą zakupionego Produktu. W przypadku żądania przez Klienta realizacji dodatkowych usług (np. zamontowania dodatkowych, innych elementów konstrukcyjnych i akcesoriów, które nie są uwzględnione w cenie zakupu Produktu) należy skontaktować się z Punktem Odbioru lub Sprzedawcą celem weryfikacji kosztów tego typu usługi.
 12. Sklep Internetowy nie udostępnia możliwości płatności przy odbiorze za Produkt z opcją odbioru w Punkcie Odbioru. Jedynym możliwym sposobem płatności jest przedpłata.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Klient ten zobowiązany jest zwrócić Produkt na adres Punktu Odbioru, w którym Produkt został mu wydany.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia, w którym Klient wejdzie
  w posiadanie zakupionego Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w jego posiadanie.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, termin wskazany w ust. 1 biegnie od odbioru (wejścia w posiadanie) ostatniego Produktu.
 4. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia przed upływem powyższych terminów.
 5. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może złożyć za pośrednictwem poczty, faxu bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy (dane Sprzedawcy zawarte zostały w § 3 Regulaminu), jak również za pośrednictwem dostępnych na niej formularzy lub formularzy, do których odnośniki znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle takiemu Klientowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość:
  1. Umowę uważa się za niezawartą.
  2. Sprzedawca zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia woli takiego Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że taki Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta powinien zwrócić Produkt osobiście w Punkcie Odbioru lub odesłać go niezwłocznie na adres Punktu Odbioru, w którym został wydany, lecz nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca zaleca zwrot osobisty w Punkcie Odbioru, w którym Produkt został Klientowi wydany (w przypadku Produktów, których odbiór osobisty miał miejsce w Punkcie Odbioru).
  6. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  10. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży.
 3. Produkt jest zgodny z Umową Sprzedaży jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, o którym powiadomili oni Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.
 4. Ponadto, aby Produkt został uznany za zgodny z Umową Sprzedaży, musi on:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się produktów tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla produktu tego rodzaju i których Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta mogą rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter produktu oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  3. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  4. przed zawarciem Umowy Sprzedaży publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
  5. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta o zawarciu Umowy Sprzedaży;
  6. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta mogą rozsądnie oczekiwać,
  7. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi bądź Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed zawarciem Umowy Sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, zostali wyraźnie poinformowani, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptowali brak konkretnej cechy Produktu.
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Produktu, jeżeli:
  1. zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność,
  2. niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią.
 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 8. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach Konsumenta uprawnieni są do:
  1. żądania naprawy Produktu,
  2. żądania wymiany Produktu.
 9. Sprzedawca może dokonać wymiany Produktu, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żądają naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta żądają wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z umową.
 10. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 11. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został on poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 12. Konsument i Przedsiębiorca na prawach Konsumenta są zobowiązani udostępnić Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Produkt od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na swój koszt.
 13. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku jego zgodności z Umową Sprzedaży, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 14. Prawo do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w przypadku, gdy:
  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży na podstawie ust. 9 powyżej,
  2. Sprzedawca nie doprowadził do zgodności Produktu z Umową zgodnie z ust. 11-13 powyżej,
  3. brak zgodności Produktu z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z tą Umową,
  4. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony wskazanych w ust. 8-13 powyżej,
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 15. W przypadku złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny - obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z tą Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową Sprzedaży.
 16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o obniżeniu ceny.
 17. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.
 18. W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 19. Sprzedawca dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla nich z żadnymi kosztami.
 20. Reklamację Klient może zgłosić pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. Reklamację można zgłosić w dowolnym sklepie, których lista znajduje się pod niniejszym adresem internetowym https://www.giant-bicycles.com/pl/sklepy. Sprzedawca zaleca aby ewentualne reklamacje były wnoszone bezpośrednio do sklepu, w którym Klient odebrał Produkt (w przypadku odbioru osobistego w Punkcie Odbioru) co znacznie ułatwi proces rozpoznania reklamacji.
 21. Klient w reklamacji może zawrzeć m.in. zwięzły opis zgłaszanej wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, swoje dane, oraz wskazanie żądania w związku z wadą towaru.
 22. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i do poinformowania Klienta o rozstrzygnięciu w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku.
 23. W przypadku objęcia Produktu gwarancją, informacje o niej, a także o jej treści i warunkach, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie Internetowym. Warunki gwarancji opisane zostały w oświadczeniach gwarancyjnych gwaranta, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.
 24. Warunki gwarancji producenta na rowery znajdują się pod adresem: https://www.giant-bicycles.com/pl/warunki-gwarancji
 25. Akcesoria i komponenty Giant i Liv objęte są dwuletnim okresem ochronnym wynikającym z odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową. Dodatkowo, wybrane kategorie produktowe (np.: pomiary mocy, widelce amortyzowane, koła, liczniki Stages Dash, akumulatory e-bike itd.) objęte są ograniczoną gwarancją producenta. Szczegółowa treść warunków gwarancji oraz produkty objęte gwarancją dostępna jest pod tym adresem: https://www.giant-bicycles.com/pl/manuals
 26. Podmiotem upoważnionym przez Sprzedawcę do przyjmowania reklamacji z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży lub z tytułu udzielonej gwarancji na Produkt, jest Punkt Odbioru.
 27. Podmiotem odpowiedzialnym za ewentualne wady w wykonaniu usługi montażu Produktu i upoważnionym do ich rozpatrywania jest wyłącznie Punkt Odbioru.

12. DANE OSOBOWE

 1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do założenia Konta w Sklepie Internetowym, a także złożenia i realizacji Zamówienia.
 2. Dane, które są przetwarzane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu pochodzą od Klienta.
 3. Klient ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda). Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy w ocenie Klienta, przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę narusza przepisy obowiązującego prawa.
 4. Dane Klienta będą przetwarzane przez okres związany z posiadaniem Konta w Sklepie, realizacją i obsługą Zamówienia, wypełnieniem obowiązku podatkowego, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, dane Klienta są przetwarzane do czasu jej cofnięcia.
 5. Odbiorcami danych Klienta mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego Zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe rowerów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
 6. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klientów celem:
  1. Wykonania czynności, co do których Klient wyraził zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być udzielona w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego przyzwolenie na przetwarzanie danych, np. zamieszczenie opinii w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu.
  2. Wykonania zawartych umów lub podjęcia działań celem zawarcia umowy na żądanie Klientów (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku założenia Konta w Sklepie (z wykorzystaniem danych osobowych określonych w § 6 ust. 1 Regulaminu), dokonania zakupu lub skorzystania z innych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, zgłoszenia reklamacji lub złożenia przez Klienta oświadczeń dotyczących zawartych umów. Wówczas dane Klientów będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta w Sklepie, realizacji Zamówienia lub usługi oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
  3. Wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to zwłaszcza osób z którymi Administrator dokonał czynności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego.
  4. Promowania towarów lub usług własnych, prowadzenia korespondencji a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony, przetwarzania danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego oraz informacja o plikach cookie zawarte są w Oświadczeniu o ochronie prywatności i plikach cookie (ciasteczkach) – GIANT pod adresem: https://www.giant-bicycles.com/pl/privacy

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2023 r.
 2. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
 3. Umowa Sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 4. Z ważnych przyczyn takich jak: zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany w sposobie płatności i wydania Produktów - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedawca dopuszcza możliwość dokonania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów Sprzedaży na jego podstawie zawartych rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość skorzystania z wskazanych niżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. przy pomocy stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Postępowanie na ogół jest bezpłatne. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich dostępny jest pod adresem strony internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
  2. za pośrednictwem mediacji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Postępowanie na ogół jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem strony internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  3. za pośrednictwem internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Sprzedawca informuje, iż pod wskazanym wyżej adresem internetowym dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 6. Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: https://www.giantnaramowicka.pl/pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Sprzedawca nie jest związany żadnym kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w przepisie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (U. 2007 nr 171 poz. 1206 ze zmianami).
 8. Stosownie do brzmienia przepisu art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Sprzedawca informuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej,
  o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Klienta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik 1 - Wzór formularza odstąpienia od umowy. Formularz jest dostępny do pobrania tutaj. Formularz w wersji online jest dostępny tutaj.

Wzór formularza odbioru roweru - kliknij tutaj.

Regulamin sklepu internetowego do 16.04.2023 - kliknij tutaj.

Udostępnij